Upphandlas konsulttjänsterna ordentligt?

Även om konsulter kanske framför allt förknippas med företagsvärlden så anlitas de ofta av kommuner, landsting och myndigheter. Dessa uppdrag ska upphandlas, precis som allt annat som köps in av det offentliga, men det är långt ifrån alltid som detta sker.

Lagen om offentlig upphandling är en viktig lag, eftersom den motverkar korruption, framför allt vänskapskorruption. Det ska inte vara möjligt för ett kommunalråd att besluta man ska köpa kontorsmateriel från hens svågers företag, såvida det inte är det företag som har det bästa erbjudandet.

De flesta är idag medvetna om att fysiska föremål, som pennor, tjänstebilar eller något liknande, ska upphandlas enligt lagen. Men vad färre tänker på är att även andra saker ska upphandlas. Om en offentlig lokal ska smyckas med konst ska konsten upphandlas, och detsamma gäller om kommunen köper in konsulttjänster.

Dålig upphandling i LaholmTorget i Laholm

Men det är inte alltid som lagarna följs. Ett exempel kommer från Laholm. Kommunen lät 2013 ett bolag utreda IT-avdelningen, och efter att man kommit fram till att verksamheten var undermålig skulle samma bolag genomföra nödvändiga förändringar.

Det finns en övre gräns för kostnader som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling, och kostnaden för själva utredningen låg under denna gräns. Det gjorde dock inte implementeringsarbetet, men detta upphandlades inte, utan kommunen valde att fortsätta samarbetet med det företag som gjort utredningen.

För detta kritiseras nu kommunen av Konkurrensverket, som är den myndighet som ska övervaka att lagen om offentlig upphandling och de EU-direktiv som reglerar konkurrensen i unionen efterlevs.

Om upphandling och konsulttjänster

Offentlig upphandling finns till för att:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Ett konsultbolag är naturligtvis beroende av intäkter, och har inte till uppgift att kontrollera om upphandlingen har gått korrekt till. Men man bör fråga sig om man vill ha den typ av publicitet som ett avslöjande av denna typ för med sig.